Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A párt vagyona és gazdálkodása

A PÁRT VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA
4. §
(1) A párt vagyona a tagok által fizetett díjakból, a központi költségvetésből juttatott támogatásból, az állam által az 5. § alapján ingyenesen átadott ingatlanokból, magyar állampolgár természetes személyek vagyoni hozzájárulásaiból, végintézkedés alapján természetes személyek hagyatékából, a pártnak a 6. §-ban meghatározott gazdasági-vállalkozási tevékenységéből, illetve a párt által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság adózott nyereségéből képződik.
(2) A párt részére - az (1) bekezdésben foglalt kivételektől eltekintve - jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagyoni hozzájárulást nem adhat, a párt jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.
(3) A párt vagyoni hozzájárulást más államtól nem fogadhat el. A párt külföldi szervezettől - jogi státusától függetlenül - és nem magyar állampolgár természetes személytől vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el. A párt névtelen adományt nem fogadhat el; az ilyen adományt be kell fizetni a 8. § (1) bekezdésében meghatározott alapítvány céljaira.
(4) Az a párt, amely a (2) és (3) bekezdésben foglalt szabályt megsértve vagyoni hozzájárulást fogadott el, köteles annak értékét - az Állami Számvevőszék felhívására - tizenöt napon belül a központi költségvetésnek befizetni. Késedelem esetén a tartozást adók módjára kell behajtani. A párt központi költségvetésből juttatott támogatását az elfogadott vagyoni hozzájárulás értékét kitevő összeggel csökkenteni kell.
(5) Ha a párt részére a vagyoni hozzájárulást nem pénzben nyújtották, köteles annak értékeléséről (értékének meghatározásáról) gondoskodni. Ha a párt a (2) és (3) bekezdésben foglalt szabályt megsértve tiltott, nem pénzbeli hozzájárulást fogadott el, annak értékét az Állami Számvevőszék állapítja meg.
5. §
(1) E törvény alapján az állam tulajdonából ingyenesen a központi költségvetésből támogatásra jogosult pártok tulajdonába kerülnek - a (2) bekezdésben foglaltak szerint - a 3. számú mellékletben felsorolt ingatlanok az ott meghatározott tulajdoni hányadok szerint.
(2) A párt e törvény rendelkezései szerint támogatásra jogosult.
A központi költségvetésről szóló törvényben a pártok támogatására fordítható összeg 25%-át - egyenlő arányban - az Országgyűlésben az országos listán mandátumot szerzett pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75%-nak megfelelő összeg, az országgyűlési választások eredménye alapján a pártra, illetőleg a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Nem jogosult támogatásra az a párt, amely a szavazáson részt vett választók szavazatának 1%-át nem szerzi meg.
(3) A támogatás felosztása szempontjából a választás eredményét az Országgyűlés alakuló ülését követő hónap első napjától kell figyelembe venni.
(4) A pártok támogatására fordítandó összeget a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg. A támogatások kifizetése negyedévenként történik, a negyedév első napján.
6. §
(1) A párt a költségeinek fedezése és vagyonának gyarapítása érdekében a következő gazdasági-vállalkozási tevékenységeket folytathatja:
a) politikai céljainak és tevékenységének megismertetése érdekében kiadványokat jelentethet meg és terjeszthet, a pártot szimbolizáló jelvényeket és más ilyen célú tárgyakat árusíthat, és pártrendezvényeket szervezhet;
b) a tulajdonában álló ingatlanokat és ingókat díj ellenében hasznosíthatja és elidegenítheti.
(2) A pártnak az (1) bekezdésben említett gazdasági-vállalkozási tevékenysége után társasági adót nem kell fizetnie.
(3) A párt egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságot alapíthat, azonban más gazdasági társaságban részesedést nem szerezhet.
(4) A párt a pénzeszközeit - részvényvásárlás kivételével - értékpapírba fektetheti.
(5) Ha a párt az (1)-(4) bekezdésben foglalt szabályokat megsérti a 4. § (4) bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket kell megfelelően alkalmazni.
7. §   Ha a párt más párttal összeolvad, más pártba beolvad, vagy több pártra válik külön, vagyona a jogutód párt tulajdonába kerül. Szétválás esetén a vagyon megosztásának arányát és módját a párt szétválási tervben határozza meg.
8. §
(1) Ha a párt kimondja feloszlását vagy a bíróság feloszlatja, megszünteti vagy megállapítja megszűnését, a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonát az Országgyűlés által létrehozott alapítvány tulajdonába kell adni. Az alapítvány részletes céljait és felhasználásának módját az Országgyűlés által kiküldött - az országos listán mandátumot szerzett pártok egy-egy képviselőjéből álló - bizottság dolgozza ki.
(2) Ha a párt a feloszlásának kimondásával szűnik meg, az (1) bekezdésben említett alapítványt maga is létrehozhatja, vagy a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonát már működő alapítvány javára felajánlhatja.
9. §
(1) A pártok kötelesek minden év május 31-ig az 1. számú melléklet szerinti pénzügyi kimutatást a Magyar Közlönyben, valamint saját honlappal rendelkező pártok a honlapjukon is közzétenni.
(2) A pénzügyi kimutatásban az egy naptári év alatt adott, ötszázezer forintot meghaladó hozzájárulásokat - a hozzájárulást adó megnevezésével és az összeg megjelölésével - külön kell feltüntetni.
(3) A párt gazdálkodására egyebekben az egyesületek gazdálkodására vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.
IV/A. FEJEZET
A PÁRT MŰKÖDÉSÉT SEGÍTŐ, TUDOMÁNYOS, ISMERETTERJESZTŐ, KUTATÁSI, OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ ALAPÍTVÁNY
9/A. §
(1) A párt a politikai kultúra fejlesztése érdekében tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenység folytatása céljából, külön törvény rendelkezései szerint, a központi költségvetésből az e §-ban meghatározott támogatásra jogosult alapítványt hozhat létre.
(2) A támogatás kifizetése naptári negyedévenként történik, a negyedév első napján.
(3) A támogatásra az adott negyedévben az az alapítvány jogosult,
a) amelyet olyan párt alapított, amely az adott negyedév első napján az 5. § (2) bekezdése alapján támogatásra jogosult, és
b) amelynek alapító okirat szerinti célja kizárólag az (1) bekezdés szerinti tevékenységre irányul.
(4) A támogatásra jogosult alapítványok támogatásának naptári évre számított összege nem lehet alacsonyabb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben a tárgyévet megelőző évben a pártok működését segítő, tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok támogatására tervezett előirányzatok összege.
(5) A támogatás az alapítványt az azt alapító pártra, valamint e párt jelöltjeire az országgyűlési képviselők legutóbbi általános választásán leadott szavazatok arányában illeti meg.
(6) A támogatás felosztása szempontjából az országgyűlési képviselők általános választásának eredményét első ízben az Országgyűlés megalakulását követő naptári negyedév első napjától kell figyelembe venni.
(8) Pártonként csak egy alapítvány részesíthető az e § szerinti támogatásban.
V. FEJEZET
A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE
10. §
(1) A párt gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék jogosult.
(2) Államigazgatási szerv a párt gazdasági-pénzügyi ellenőrzésére nem jogosult.
(3) Az Állami Számvevőszék kétévenként ellenőrzi azoknak a pártoknak a gazdálkodását, amelyek a központi költségvetésből rendszeres támogatásban részesültek.
(4) Ha az Állami Számvevőszék azt észleli, hogy a párt gazdálkodása körében jogellenesen járt el, felhívja a törvényes állapot helyreállítására. Súlyosabb törvénysértés esetén, vagy ha a párt nem tesz eleget a felhívásnak, az Állami Számvevőszék elnöke az ügyész Ectv. 11. § (3) bekezdésének megfelelő eljárását indítványozza.
VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
11. §
(1) Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg - a párt vagy annak tagja vonatkozásában - hatályát veszti minden olyan jogszabályi rendelkezés, amely valamely párt vagy annak tagjával kapcsolatban rendelkezést tartalmaz.
12. §   Az I-IV. Fejezet, az V. Fejezet, a 15. §, a 16. §, 17. § és az 1-3. számú melléklet az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
15. §   Ha már bejegyzett egyesület pártként kíván működni, köteles bejelenteni a bíróságnak, hogy a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvényt magára nézve kötelezőnek ismeri el, és alapszabályát egyidejűleg a bíróságnak benyújtani.
16. §   Pártként az az egyesület működhet, amely bejegyzési kérelmével, illetőleg a 15. §-ban említett bejelentésével egyidejűleg a 2. számú mellékletben meghatározottak szerinti vagyonmérlegét a bírósághoz benyújtotta.
17. §   E törvénynek az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. SZÁMÚ MELLÉKLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ
Pénzügyi kimutatás
    Ft
    Ft
  Ft feltöltés alatt 
Összes kiadás a gazdasági évben : feltöltés alatt   
  Ft  feltöltés alatt 
7. Egyéb kiadások:       ügyvédi megbízások   
  Ft 0
6. Politikai tevékenység   
  Ft 0
5. Eszközbeszerzés:       feltöltés alatt   
  Ft 0
4. Működési kiadások: feltöltés alatt   
  Ft 0
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek
  Ft 0
2. Támogatás egyéb szervezeteknek  
  Ft 
1. Támogatás a párt országgyűlési képviselőcsoportja számára
Kiadások:  
  Ft 0
Összes bevétel a gazdasági évben
  Ft 0
6. Egyéb bevétel  
  Ft 0
felelősségű társaság nyereségéből származó bevétel  
5. A párt által alapított korlátolt
  Ft 0 
(az 500 000 forint feletti hozzájárulás nevesítve)  
4. Egyéb hozzájárulások, adományok
  Ft 0
nyújtott állami támogatás  
3. A párt országgyűlési képviselőcsoportjának
  Ft 0
2. Központi költségvetésből származó támogatás
  Ft 0
1. Tagdíjak 400 ft   
Bevételek:feltöltés alatt   
2. SZÁMÚ MELLÉKLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ
VAGYONMÉRLEG
A vagyon megnevezése   Ft-ban
 0
     
1. Állóeszközök és beruházások   :  nincs  
11. Ingatlanok :nincs   
12. Gépek, berendezések és felszerelések :nincs   
13. Járművek nincs   
16. Üzemkörön kívüli állóeszközök :nincs  
17. Állóeszközök értékcsökkenése :nincs   
18. Jóléti állóeszközök : nincs   
19. Beruházások: nincs   
   
2. Készletek  
21., 22. Anyagok : nincs   
23. Fogyóeszközök :nincs   
25. Befejezetlen termelés és félkész termék : nincs   
26. Késztermék :nincs   
27., 28. Áruk: nincs   
29. Jóléti készletek :nincs   
   
3. Pénzügy és bankszámlá :még nincs bankszámlánk   
31-32. Pénz- és bankszámlák : nincs   
33. Adósok, vevők : nincs  
35. Elszámolás munkavállalókkal :nincs   
37. Egyéb elszámolások: nincs   
38. Elkülönített elszámolások: nincs   
39. Átmenő aktívák : nincs   
   
Eszközök összesen 0  
   
A vagyon forrása : nincs  Ft-ban
   
3. Pénzeszközök :nincs   
326. Beruházási juttatás : nincs   
34. Szállítók: nincs   
35. Elszámolás a munkavállalókkal : nincs   
36. Elszámolás a központi költségvetéssel : nincs   
37. Egyéb elszámolások : nincs   
39. Átmenő passzívák : nincs   
   
4. Alapok   
41. Állóeszközök alapjai : 0  
42. Forgóeszközök alapjai: 0  
43. Tartalékok:0  
44. Érdekeltségi alapok:nincs   
45. Kölcsönadott és kapott eszközök alapjai : 0  
46. Egyéb alapok : 0  
48. Elkülönített alapok: 0  
49. Évi mérleg és eredményszámlák: 0  
   
Források összesen  
3. SZÁMÚ MELLÉKLET A PÁRTOK MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYHEZ
A pártok tulajdonába kerülő ingatlanok jegyzéke
     
Ingatlan megnevezése : nincs  Párt neve Tulajdoni arány 0/0
 A párt neve : 
Ütőképes Demokraták a Változásért Néppárt 
 
 

Menüpontok